Wednesday, May 25, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 22

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 22

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_9PPgCNVTCs]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 23 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/25/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-23/

Bài 19 –> link tại đây

Bài 20 –> link tại đây

Bài 21 --> Link tại đây

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿

5 comments: