Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 25

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 25
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=emQKlIqnVHo]
Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 26 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/30/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-26/

Bài 22 –> Link tại đây

Bài 23 –> Link tại đây

Bài 24 --> Link tại đây

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) —> 在这儿

6 nhận xét: