Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 23

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 23
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JDm2T01hViM]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 24 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2016/05/26/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-24/

Bài 21 --> Link tại đây


Bài 22 --> Link tại đây

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿

5 nhận xét: