Monday, June 6, 2016

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 30

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – BÀI 30


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=64V3c_koryQ]

Link đáp án được cập nhật tại đây

Bài 31 ---> https://tiengtrunghanoi.net/2017/09/30/giao-trinh-han-ngu-6-cuon-nghe-noi-bai-31/

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 CUỐN NGHE NÓI – QUYỂN 1 (TỪ BÀI 1 – BÀI 15)


link tại đây

ĐỀ THI HSK CÓ ĐÁP ÁN


Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 2 (phù hợp các bạn học hết quyển 2) —>  在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 3 (phù hợp với các bạn học hết quyển 3) —>在这儿

Tổng hợp bộ đề thi HSK 4 (phù hợp với các bạn học hết quyển 5) —> 在这儿

 

2 comments: