Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Giáo trình hán ngữ bài 15:Công ty của các bạn có bao nhiêu nhân viên?

Giáo trình hán ngữ bài 15:Công ty của các bạn có bao nhiêu nhân viên?

https://www.youtube.com/watch?v=UfQVZObEib0

Quay trở về danh mục bài giảng

1 nhận xét: