Danh lượng từ trong tiếng Trung Quốc (full)

Giải thích cách dùng


Ví dụ:

把 [bă] (刀子,尺,牙刷,梳子,钥匙,伞,椅子)
chữ đầu 把 là danh lượng từ  được đề cập
[bă] phiên âm
(刀子,尺,牙刷,梳子,钥匙,伞,椅子)- một từ đi kèm với danh lượng từ

LUONG TU TRONG TIENG TRUNG QUOC

DANH LƯỢNG TỪ


把 [bă] (刀子,尺,牙刷,梳子,钥匙,伞,椅子)

杯 [bèi] (水,牛奶,咖啡,茶,酒)

本 [běn] (书,杂志,画报,词典,字典,小说,地图)

册 [cè] (书)

层 [céng] (楼,台阶,奶油,皮儿)

打 [dá] (纸)

滴 [dī] (水,油,酒,眼目)

点 [diăn] (水,酒,东西,事)

顶 [díng] (帽子)

段 [duàn] (路,时间,文章,话)

堆 [duī] (东西,粮食,草,木头,煤)

队 [duì] (战士)

对 [duì] (花瓶,沙龙,枕头)

吨 [dùn] (钢,煤,大米,花生)

朵 [duŏ] (花,云)

封 [fēng] (信,电报)

副 [fù] (手套,眼镜)

个 [gè] (人,学生,朋友,同志,学校,医院,国家,书架,面包,杯子,碗,汉字,符号)

根 [gēn] (竹子,棍子,针)

公尺 [gōngchĭ] (布)

公斤 [gōngjīn] (水)

公里 [gònglĭ] (路)

行 [háng] (字)

户 [hù] (人家)

架 [jiā] (机器,飞机)

间 [jiān] (屋子,房子,病房)

件 [jiàn] (衣服,毛衣,衬衫,大衣,上衣,行李,事情)

届 [jiè] (会)

克 [kè] (糖,水果,点心,金子)

句 [jù] (话,汉语,英语)

棵 [kè] (树,草,白菜)

颗 [kē] (星,心,子弹)

课 [kè] (书,课文)

口 [kŏu] (人,井,猪)

块 [kuài] (钱,糖,面包,点心,毛衣,毛绢,肥皂,黑板)

类 [lèi] (人,问题)

粒 [lì] (种子,子弹)

列 [liè] (火车)

辆 [liàng] (车,汽车,自行车,摩托车,坦克)

米 [mì] (布)

面 [miàn] (镜子)

名 [míng] (学生,记者)

平方公里 [píngfānggōnglĭ] (地,土地)

幕 [mù] (剧,话剧,歌剧)

排 [pái] (人,树,房子)

批 [pì] (货,产品)

匹 [pĭ] (马,布,绸子)

篇 [piān] (文章,论文)

片 [piàn] (肉,面包,药,草地,树林)

瓶 [pĭng] (啤酒,香水)

公顷 [gòngqĭng] (土地,地)

群 [qún] (孩子,羊,鸭)

首 [shŏu] (歌,诗)

双 [shuàng] (鞋,袜子,筷子,手)

所 [suŏ] (学校,医院)

台 [tái] (机器,打字机)

套 [tào] (衣服,房子,家具,房间)

条 [tiáo] (鱼,狗,黄瓜,毛巾,床单,船,路,裙子,腿,裤子)

筒 [tŏng] (牙膏,鞋油)

头 [tóu] (牛,骆驼)

位 [wèi] (老人,先生,专家,英雄,模范,朋友,客人)

项 [xiàng] (任务,建议,工程)

样 [yāng] (点心,东西)

页 [yè] (书,纸)

张 [zhāng] (纸,报,画儿,票,邮票,照片,桌子,床,嘴,脸)

支 [zhì] (笔,钢笔,毛笔,铅笔,圆珠笔,粉笔,枪,歌)

只 [zhì] (猫,狼,鸡,鸽子,眼睛,耳朵,箱子,手,脚)

种 [zhŏng] (布,锻子,水果,蔬菜,事情,东西,人,意见)

幢 [zhuàng] (房子)

座 [zuò] (山,楼,城市,桥,宫殿,庙,塔,宾馆)

ĐỘNG LƯỢNG TỪ


次 [cì] (去,找,来,参,观)

遍 [biàn] (看,说,写,念,听,抄,翻译)

下儿 [xiàr] (打,敲,摇,想,玩,讨论)

趟 [tàng] (去,来)

回 [huí] (看,送)

场 [chăng] (下雨,打球)

阵 [zhèn] (刮风)

顿 [dùn] (持,打,骂)

Nhận xét