Bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung Quốc

Bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung Quốc.

bổ ngữ kết quả trong tiếng trung có trong phần giáo trình nghe hán ngữ, biểu thị kết quả của động tác, hành vi. Bổ ngữ kết quả do hình dung từ, động từ đặt TRỰC TIẾP phía sau động từ vị ngữ. Ví dụ như "bài tập ngày hôm nay tôi làm xong rồi" thì "làm" là động từ, "xong" là bổ ngữ kết quả. 
Giờ thì chúng ta vào bài giảng nhé.
Xem video để hiểu rõ hơn.

Xem thêm:

Giáo trình hán ngữ quyển 1: bài giảng chi tiết - có phần nghe: http://bit.ly/2YMh6rF
Giáo trình hán ngữ quyển 2: bài giảng chi tiết: http://bit.ly/2PK8Umw
Xem toàn bộ phần ngữ pháp tiếng Trung: http://bit.ly/2ZhZQHW

Nhận xét