Bài tập giáo trình hán ngữ hết quyển 2 - ĐÁP ÁN

Đề bài tập giáo trình hán ngữ quyển 2 tại đây: https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2018/06/bai-tap-trac-nghiem-het-quyen-2-giao.html
Xem thêm:

Đáp án Bài tập giáo trình hán ngữ hết quyển 2

PHẦN 1
1 A(/B)
2. D
3. C
4. C(/D)
5.A
6.B
7. D
8.B
9.D
10.C
11.B
12.B
13.B
14.B
15.C
16.A
17.B
18.B
19.C
20.B

PHẦN 2
21.D
22.B
23.C
24.C
25.A
26.A
27.C
28.C
29.B
30.A
31.D
32。C
33。D

PHẦN 3
34。一起
35。到
36。太
37。只
38。真
39。带
40。应该 

 

 

Nhận xét

Đăng nhận xét