Câu so sánh - so sánh nhất, so sánh bằng, so sánh kém

Câu so sánh - so sánh nhất, so sánh bằng, so sánh kém, so sánh hơn

Tổng hợp toàn bộ các câu so sánh

so sánh nhất trong tiếng Trung


So sánh hơn trong tiếng Trung
So sánh ngang bằng trong tiếng trung


SO SÁNH KÉMNhận xét