CÁCH SỬ DỤNG - Phân biệt 做, 当, 办

CÁCH SỬ DỤNG 做, 当, 办

1. 做 /Zuò/ : làm (Một người làm 1 việc cụ thể)
做练习 /Zuò liànxí/: làm bài tập
做饭 /Zuò fàn/: nấu cơm
做什么? /Zuò shénme/ làm gì? (nói chung)

2. 当 /Dāng/ : làm (Làm nghề nghiệp gì)
当 + danh từ nghề nghiệp.
我当老师。/Wǒ dāng lǎoshī/: Tôi làm giáo viên.

3. 办 /Bàn/ : làm (Mang tính chất xử lý, giải quyết việc gì đó)
办一件事 /Bàn yī jiàn shì/: làm 1 việc (ý muốn nói đến cách giải quyết, xử lý việc đó)
他不爱我了!怎么办呢?/Tā bù ài wǒle! Zěnme bàn ne/ Anh ấy không yêu ta nữa, phải làm sao đây? (phải giải quyết, xử lý như thế nào)
Copy Facebook Thienthu


Nhận xét