Học tiếng Trung Quốc Giáo trình nghe hán ngữ quyển 1 bài 11

"汉语听力教程修订本" là cuốn sách hướng dẫn luyện nghe tiếng Trung đã được chỉnh sửa lại. Chủ đề "他住哪儿" trong sách này liên quan đến việc hỏi về địa điểm sống của một người nào đó. Dưới đây là tóm tắt chủ đề này bằng tiếng Việt:

Chủ đề "他住哪儿" xoay quanh việc hỏi về địa điểm sống của một người. Trong bài học này, người học sẽ được làm quen với các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến việc đặt câu hỏi về địa chỉ và địa điểm sống trong tiếng Trung.

Bài học tập trung vào việc lắng nghe và hiểu các đoạn hội thoại hoặc bài đọc liên quan đến việc hỏi và trả lời về địa chỉ và địa điểm sống của một người. Người học sẽ nghe các tình huống mô phỏng việc hỏi về địa chỉ của một người, như nhà ở, địa điểm làm việc, trường học, và các địa điểm khác.

Bài tập luyện nghe trong chủ đề này có thể yêu cầu người học lắng nghe và trả lời câu hỏi về địa chỉ và địa điểm sống của một người dựa trên thông tin được nghe qua đoạn hội thoại hoặc bài đọc. Qua việc thực hành lắng nghe và tham gia vào các tình huống hỏi địa chỉ, người học có thể nắm vững các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng liên quan đến việc đặt câu hỏi về địa điểm sống trong tiếng Trung.

Tóm lại, chủ đề "他住哪儿" trong cuốn sách "汉语听力教程修订本" tập trung vào việc hỏi về địa điểm sống của một người trong tiếng Trung. Bằng cách lắng nghe và thực hành các bài tập trong sách, người học có thể nắm vững kiến thức về việc đặt câu hỏi về địa chỉ và địa điểm sống và cải thiện khả năng ngôn ngữ tiếng Trung của mình trong lĩnh vực này.

Nhận xét